[:pl]

Gość wystawy – Adrian Purgał (ur. 1982)

Od wczesnych lat przejawiał zdolności artystyczne – plastyczne i muzyczne. Tworzył także poezję, którą doceniono nagrodami w konkursach poetyckich i publikacjach w lokalnej prasie i kilku antologiach.

W okresie nastoletnim na dobre rozpoczął się jego “romans” pomiędzy grą na skrzypcach, śpiewaniem, tworzeniem i komponowaniem muzyki, a pisaniem tekstów, poezji i ubieraniem całości w obrazy, grafiki i szkice. Ten mezalians trwa do dzisiaj i nabrał profesjonalnej ogłady. Jako wokalista, kompozytor i twórca tekstów w swym zespole Kuriozum, ma na koncie dwie profesjonalnie wydane płyty oraz jest twórcą wszystkich grafik do okładek Kuriozum, a także kilku innych profesjonalnych wydawnictw muzycznych i okładek książek. Jest także twórcą kilku teledysków w których jednocześnie był reżyserem jak i autorem zdjęć.

Na co dzień jest grafikiem i projektantem wzornictwa dla kilku dużych firm w sektorze ceramicznym. Z racji wykonywanego zawodu i nierozłącznemu obcowaniu z komputerem przeniósł swą twórczość plastyczną na matrycę cyfrową i od blisko dziesięciu lat tworzy używając niemal wyłącznie narzędzi grafiki komputerowej. Okres ten przyniósł niezliczone realizacje graficzne i artystyczne zarówno w formach użytkowych jak logo, ilustracje, projekty komercyjne, a także wspomniane okładki, plakaty, w tym także filmowe, jak również artystycznych jak dziesiątki, a nawet setki grafik, z których wybrane doczekały się kilku małych autorskich wystaw w jego rodzinnym mieście.

W swych grafikach, które są jednocześnie dopełnieniem twórczości muzycznej, poezji i tekstów piosenek, Adrian przede wszystkim zajmuje się “człowiekiem”. Fascynacja odkrywania przez nas codzienności i przenoszenia się w inny wymiar, czasem wręcz mistyczny i boski, pozwala odnaleźć się niemal w każdym jego obrazie. Niestrudzenie w obrazowaniu ludzkich słabości, lęków, momentami wręcz depresyjnych wizji, jest swego rodzaju pamiętnikiem życia artysty, przez co jego sztuka staje się mocno intymna, a widz może dzięki niej zajrzeć do świata urzeczywistnionych myśli. Jego grafiki są swoistą terapią dla artysty, ale także dla odbiorcy jego sztuki, która personifikuje nasze słabości i pragnienia zamykając je w obraz.

[:en]

Exhibition guest – Adrian Purgał (born in 1982)

Since the early years he displayed artistic skills in the area of art and music. He also created poetry that was recognized and awarded in poetry competitions and publications in the local press and several anthologies.

 As a teenager he began his ‘love affair’ between playing the violin, singing, creating, composing music and writing lyrics, poetry and on top of it making paintings, prints and sketches. This misalliance continues until today and gained professional manners. As a singer, composer and songwriter for his band Curiosum, he can be proud of two professionally-issued records. He is also the maker of all the graphics on Curiosum covers, as well as several other covers for professional music publishers and book covers. He is also the maker of several videos where he acted as a director and cinematographer at the same time.

Normally he works as a graphic designer and designs for a few large companies in the ceramic sector. Due to his profession and constant work with the computer he moved his artistic output to a digital matrix, and he has been using a computer as a main tool at work for almost ten years. This period has brought countless graphic and artistic projects, in terms of commercial use of forms such as logos, images, commercial projects, as well as the above mentioned covers, posters, including film posters, but also artistic works, where tens or even hundreds of images were created and some of them were shown during his own small exhibitions in his hometown.

In his graphic works which are complements to music, poetry and lyrics, ‘Wisdemon’ primarily focuses on ‘a human’. The fascination of exploring our everyday life and moving into another dimension, sometimes mystical and godlike, can be found in almost all of his works. It is a kind of a diary of the artist’s life, where he constantly illustrates human weaknesses, fears, sometimes even depressive visions. That is why his art becomes firmly intimate, and viewers can look through it to the world of the embodied mind. His graphics are a kind of therapy for the artist, but also for the recipient of his art which personifies our weaknesses and desires enclosing them in an image.

[:]