[:pl]

Józef Marian Chierowski (1927 – 2007)

Wybitny projektant wnętrz i mebli.

Był absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz PWSSP we Wrocławiu, gdzie w 1976 r. został kierownikiem Katedry Wzornictwa. Po 1980 roku powrócił do Katedry Architektury Wnętrz, gdzie wraz z Piotrem Karpińskim prowadził Pracownię Projektowania Mebla. Swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem chętnie dzielił się z innymi, prowadząc na ASP zajęcia z projektowania sprzętu i detalu. Był silnie związany z Dolnośląską Fabryką Mebli w Świebodzicach, gdzie powstał pierwowzór fotelu „366”, symbolu sukcesu projektanta.

Projekty Józefa Chierowskiego można podziwiać między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Rajmund Teofil Hałas (1925 – 2008)

Artysta plastyk, architekt, projektant, pedagog.

Pochodził z rodziny o długoletniej tradycji w dziedzinie rzemiosła stolarskiego. Rajmund Teofil Hałas już w wieku 14 lat zatrudnił się w fabryce założonej przez ojca. Po II wojnie światowej ukończył Gimnazjum Stolarsko-Rzeźbiarskie i zdał we Wrocławiu egzamin na mistrza stolarskiego, w 1951 r. podjął studia w PWSSP w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz, które ukończył w 1957 r.

Po studiach związał się z przemysłem meblarskim. W latach 1956-69 kierował Pracownią Projektowania Mebli w Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu. Jednocześnie pełnił funkcję kierownika artystycznego w Spółdzielni „Rzeźba i Stolarstwo Artystyczne” w Poznaniu (1957-67). W 1960 r. założył grupę „Koło” wraz z Czesławem Kowalskim, Leonardem Kuczmą i Januszem Różańskim. Grupa ta zainicjowała starania o zorganizowanie Biennale Mebla w Poznaniu. W 1964-1965 był asystentem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jako stypendysta ONZ pracował w Instytucie Sztuk Przemysłowych w Helsinkach (Finlandia), a następnie studiował w Wielkiej Brytanii.

Zdobyte na zachodzie doświadczenie zainicjowało powołanie Katedry Wzornictwa Przemysłowego w PWSSP w Poznaniu (1971). Był również profesorem sztuk plastycznych PWSSP w Poznaniu. Kształcił studentów w trzech pracowniach Katedry Designu, wykładał historię architektury i designu.

W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z inicjatywy Marka Hałasa, bratanka profesora, w budynkach dawnej fabryki mebli jego dziadka Teofila w Krobi powstało Muzeum Stolarstwa i Biskupizny, któremu patronuje Rajmund Teofil Hałas.

W 2013 r. nowymodel.org, organizacja zajmująca się produkcją i dystrybucją limitowanych serii projektów polskich projektantów, odkryła w zbiorach rodziny Hałasów prototypy nigdy nie produkowanych półek o zmiennych wysokościach które zostały zaprojektowane już w 1959 roku! oraz grupy krzeseł: czerwone-białe-czarne i wdrożyła je do produkcji. Po raz pierwszy modele tych mebli zostały zaprezentowane na wystawie Wielkopolska tradycja wzornictwa meblowego podczas WAWA Design Festiwal we wrześniu 2013 r.

Hanna Lis

Polska projektantka, artystka.

Współpracowała z Bystrzycką Fabryką Mebli w Bystrzycy Kłodzkiej, Świdnickim Ośrodkiem Przemysłu Meblarskiego w Świdnicy oraz z Zakładem Mebli Giętych w Radomsku. Tworzyła w latach 70-tych ubiegłego wieku. Najbardziej rozpoznawalnym projektem stworzonym przez Hannę Lis jest Fotel typu 300-190.

Zbigniew Horbowy (ur.1935 w Łanczynie)

Artysta-plastyk zajmujący się wzornictwem przemysłowym, szkłem unikatowym i użytkowym, profesor na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest uważany za czołowego polskiego projektanta szkła użytkowego i twórcę własnej szkoły wzorniczej.

Zbigniew Horbowy jako jeden z pierwszych w Polsce twórców odszedł od tradycyjnych wzorów i dał drogę nowemu myśleniu w dziedzinie szkła artystycznego. Jego wzory opierają się na prostej konstrukcji, ekonomice formy, oszczędnej kolorystyce, chłodnej, obiektywnej linii. Wielu uważa go za reformatora polskiego wzornictwa i pierwszego „rasowego” designera w Polsce. W latach 60 i 70 XX w. w sklepach poszukiwano szkieł Horbowego, co w czasach PRL było zjawiskiem wyjątkowym.

W jego dorobku można wyliczyć ponad 30 wystaw indywidualnych, m.in.: Wrocław 1961, Warszawa 1966, Sofia, Budapeszt i Wiedeń w 1968, Malbork 1970, Berlin i Drezno w 1971, Wrocław, Hradec Králové i Pardubice w 1972, Kłodzko 1973, Poznań i Wrocław 1975, Bremerhaven 1978, Poznań 1980, Wrocław 1986, Kłodzko 1987. Wziął udział w ponad 80 wystawach zbiorowych, z których ważniejsze to: Wrocław 1960, Kraków i Liége 1963, Berlin, Praga, Budapeszt, Belgrad, Sofia i Wiedeń w latach 1962-1963, Warszawa i Hannover w 1964, Paryż i Sztokholm w 1967, Warszawa 1969, Berlin 1972, Jablonec 1973, Duisburg, Wiedeń, Praga, Erfurt i Wrocław w 1974, Kłodzko 1976, Katowice i Drezno 1979, Wrocław 1980, Sztokholm, Mariańskie Łaźnie, Moskwa i Sofia 1988, Düsseldorf 1989, Rühimäki 1996.

Dzieła Zbigniewa Horbowego można oglądać między innymi w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ” w Wałbrzychu, w Galerii Ceramiki czy Szkła BWA we Wrocławiu na ścianie budynku Filharmonii Wrocławskiej – kompozycja przestrzenna projektowana wspólnie z Katarzyną Karpińską,Profesor podejmował projekty i realizację dużych form architektonicznych w szkle. Jedną z nich można zobaczyć w kościele pw. Św. Jadwigi w Częstochowie. Tworzył również kompozycje przestrzenne w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

M. Pochała

Polski artysta plastyk.

Współpracował z Bystrzycką Fabryką Mebli w Bystrzycy Kłodzkiej. Tworzył w latach 60-tych ubiegłego wieku. Jego najbardziej znanym projektem był Fotel typ 300-137b. z 1962 roku.

Bogumił Gala (ur. 1975  w Łowiczu)

Designer, artysta, założyciel firmy Gala-eria. Jego firma zajmuje się renowacją i sprzedażą mebli od 2012 roku.

Bogumił Gala był pomysłodawcą pierwszej w Polsce aukcji designu europejskiego, zorganizowanej przez jeden z najbardziej szanowanych domów aukcyjnych w Polsce i na świecie REMPEX . Głównym celem artysty jest przywrócenie świetności projektom lat 50, 60, 70 oraz antykom.

Obecnie wypuszcza na rynek serię mebli „GBPOWER NEW LIFE”. Wszystkie obiekty z tej serii są sygnowane jej nazwą oraz niepowtarzalnym numerem. Kolory sygnatury (niebieski, pomarańczowy, zielony) symbolizują „nowe życie mebli”, siłę nieba, słońca oraz ziemi.

Wśród jego projektów można znaleźć między innymi fotele obite naturalną, owczą skórą, która była synonimem luksusu w czasach PRL.

[:en]

Józef Marian Chierowski (1927 – 2007)

An eminent interior and furniture designer.

He graduated from the Faculty of Interior Design at PWSSP in Wrocław, where in 1976 he became the Head of the Department of Design. After 1980, he returned to the Department of Interior Design, where he – together with Piotr Karpiński – led the Workshop of Furniture Design. He willingly shared with others his knowledge and experience by teaching hardware and detail design at ASP (the Academy of Fine Arts). He was strongly associated with Dolnośląska Fabryka Mebli (Lower Silesia Furniture Factory) in Świebodzice, where the prototype of the armchair ‘366’, the symbol of the designer’s success, was made.

Józef Chierowski’s works can be admired, among other things, in the National Museum in Warsaw.

Rajmund Teofil Hałas (1925 – 2008)

A fine artist, architect, designer, educationalist. 

He came from a family with a long tradition in the field of carpentry craft. Rajmund Teofil Hałas already at the age of 14 took a job at the factory founded by his father. After World War II he graduated from Gimnazjum Stolarsko-Rzeźbiarskie (Middle School of Carpentry and Sculpture) and passed a master carpenter exam in Wrocław. In 1951 he began his education at PWSSP in Poznań at the Department of Interior Design and he graduated in 1957. After graduation, he joined the furniture industry. Over the period from 1956 to 1969 he headed the Studio of Furniture Design in The Union for the Furniture Industry in Poznań. At the same time, he worked as an artistic director at the Cooperative ‘Sculpture and Artistic Carpentry”’ in Poznań (1957-1967). In 1960 he established the group ‘Koło’ (‘Circle’) along with Czesław Kowalski, Leonard Kuczma and Janusz Różanski. This group initiated efforts to organize Biennale Mebla (Furniture Biennale) in Poznań.

From 1964 to 1965 he was an assistant at the Academy of Fine Arts in Warsaw and he worked as an exhibitioner at the Institute of Industrial Arts in Helsinki (Finland), and then studied in the UK. Experience gained in the West helped him to establish the Department of Industrial Design at PWSSP in Poznań (1971). He was also a professor of fine arts at PWSSP in Poznań. He educated students at three workshops in the Department of Design, he was a professor of the history of architecture and design. In 2005 he was awarded the Commander’s Cross of the Order of the Rebirth of Poland. On the initiative of Marek Hałas, professor’s nephew, in a former furniture factory owned by his grandfather Teofil in Krobia, Muzeum Stolarstwa i Biskupizny (the Museum of Carpentry and Biskupizna) under the aegis of Rajmund Teofil Hałas was opened.

In 2013 nowymodel.org, an organization engaged in the production and distribution of a limited series of works of Polish designers discovered in the collection of Hałas family prototypes of never produced shelves of varying heights that had been designed as far back as 1959(!) and a group of chairs: red-white-black and implemented them into production. For the first time these furniture models were presented at the Great Poland Tradition of Furniture Design exhibition at the WAWA Design Festival in September 2013.

Hanna Lis

A Polish designer, artist.

She cooperated with Bystrzycka Fabryka Mebli (Bystrzyca Furniture Factory) in Bystrzyca Kłodzka, Świdnica Centre for the Furniture Industry in Świdnica, and with the Department of Bentwood Furniture in Radomsko. She created in the 1970s. The most recognizable work of Hanna Lis is an armchair type 300-190.

Zbigniew Horbowy (born in 1935 in Łanczyn)

A fine artist involved in industrial design, unique and utility glass, a professor at the Department of Ceramics and Glass and the Rector of the Academy of Fine Arts in Wrocław. He is considered the top Polish designer of utility glass and a founder of his own school of design.

Zbigniew Horbowy as one of the first Polish artists departed from traditional patterns and gave way to a new way of thinking in the field of glass art. His designs are based on a simple construction, economy of form, colours saving and cool, objective line. Many people consider him to be a reformer of Polish design and the first ‘genuine designer in Poland. In the 1960s and 1970s Horbowy’s glasses were searched for at stores, which during the communist period was a unique phenomenon.

His achievements are impressive, over 30 solo exhibitions can be enumerated: Wrocław in 1961, Warsaw 1966, Sofia, Budapest and Vienna in 1968, Malbork 1970, Berlin and Dresden in 1971, Wrocław, Hradec Králové and Pardubice in 1972, Kłodzk 1973, Poznań and Wrocław in 1975, Bremerhaven in 1978, Poznań in 1980, Wrocław 1986 Kłodzk 1987. He has participated in over 80 collective exhibitions, from which the most important are: Wrocław 1960, Cracow and Liege in 1963, Berlin, Prague, Budapest, Belgrade, Sofia and Vienna between 1962-1963, Warsaw and Hanover 1964, Paris and Stockholm in 1967 and Warsaw in 1969, Berlin in 1972, Jablonec in 1973, Duisburg, Vienna, Prague, Erfurt and Wrocław in 1974 Kłodzk in 1976, Katowice and Dresden in 1979, Wrocław in 1980, Stockholm Mariańskie Łaźnie, Moscow and Sofia, 1988, Düsseldorf 1989 Rühimäki 1996.

Works by Zbigniew Horbowy can be found, among others, in the Museum of  Kłodzko Land in Kłodzk, in the Wałbrzych Art Gallery BWA ‘Książ Castle’ in Wałbrzych, in the Gallery of Ceramics or Glass BWA in Wrocław, on the wall of the Wrocław Philharmonic building – spatial composition designed together with Katarzyna Karpińska. The professor undertook design and implementation of major architectural forms in the glass. One of them can be seen in the St. Hedwig’s Church in Częstochowa. He also created spatial compositions in the Film Studio in Wrocław.

M. Pochała

A Polish fine artist.

He cooperated with the Bystrzycka Furniture Factory in Bystrzyca Kłodzka. He created in the 1960s. His most famous work was an armchair type 300-137b from 1962.

Bogumił Gala (born in 1975 in Łowicz)

A designer, artist, founder of Gala-eria. His company has been dealing with renovation and sale of furniture since 2012.

Bogumił Gala was the originator of Poland’s first auction of European design, organized by one of the most respected auction houses in Poland, and in the world, called REMPEX. The main goal of the artist was to restore the splendour of projects from the 50s, 60s and 70s and the antiques.

Currently, he is launching a series of furniture ‘GBPOWER NEW LIFE”’. All the furniture from this series are signed with this name and are given a unique number. Signature colours (blue, yellow, green) represent ‘a new life of furniture’, the strength of the sky, the sun and the earth.

Among his works one can find armchairs upholstered with natural sheepskin, which was synonymous with luxury in the communist era.

[:]